Sunday, June 16, 2024
Latest:

Day: 15/05/2024

ประชาสัมพันธ์

สจล. เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบเข้าคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 32 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปี งบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 จำนวน 32 อัตรา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร I คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ I คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี I คณะทันตแพทยศาสตร์

Read More
การศึกษา-ไอที

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการปลูกป่าชายเลน CSR Project Package

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการ CSR Project Package เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อม และลดการพังทลายของดิน นอกจากนี้ นักศึกษายังเสริมสร้างแหล่งน้ำและอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อช่วยชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายของโครงการคือการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาว ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

Read More
การศึกษา-ไอที

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา รุ่นที่ 9

          วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 9 โดยมี อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More