Day: 16/06/2024

ประชาสัมพันธ์

ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เครือข่ายงดเหล้าสุราษฎรธานี กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และภาคีภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมหารือถึงข้อห่วงใยต่อการแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีนายพิพิธ รัตนรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

Read More