Day: 01/06/2024

ประชาสัมพันธ์

“พม.” ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok Pride Festival 2024” ย้ำ พม. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พม. ได้เข้าร่วม กิจกรรม Bangkok Pride Festival 2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเทศกาลต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปัจจุบันประเทศไทย ที่มีการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในหลากหลายมิติเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้าง

Read More