Day: 02/02/2024

การศึกษา-ไอที

สจล. ผนึกกำลัง บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือทางวิชา การวิจัยและพัฒนา ผลักดันนวัตกรรมไทยไปสู่สากล  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ  และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์ นักศึกษาให้มีโอกาสได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของไทย ไปสู่สากล  การลงนามในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก  รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

Read More