Day: 23/08/2023

ประชาสัมพันธ์

“ทส.” กดปุ่มเปิดเวทีประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ เปิดเวทีระดมพลัง 5 หน่วยงาน ร่วมประชุมการป่าไม้ ครั้งที่​ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายตอบโจทย์ สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการป่าไม้

Read More