ประชาสัมพันธ์

“ทส.” กดปุ่มเปิดเวทีประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ เปิดเวทีระดมพลัง 5 หน่วยงาน ร่วมประชุมการป่าไม้ ครั้งที่​ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายตอบโจทย์ สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,​องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และคณะวนศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากกรมป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษาสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินงาน ผลักดันให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียว​ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นส่งเสริมโอกาสในการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนควบคู่กับการป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมาย พร้อมส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรักษาความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ลดผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะโลกร้อน (Global warming)​

“ในการดำเนินการได้นำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรป่าไม้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านป่าไม้ รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการป่าไม้สู่สาธารณะ สำหรับใช้เป็นฐานในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายพิชิต กล่าว

ด้านนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การประชุมการป่าไม้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ ได้แก่ กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะร่วมหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2566 นี้ กรมป่าไม้ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพหลักการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 โดยจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมมี 3 ประการ คือ 1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ไปสู่สาธารณชน และนำผลการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 2) เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น​ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน และ​ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือ​ในการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้​ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

“นอกจากนี้ยังมีการปาถกฐาพิเศษ และการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ​ อาทิ ก้าวต่อไปของไม้เศรษฐกิจไทยสู่สากล, การเงินและการตลาด กลไกสู่ความสำเร็จของไม้เศรษฐกิจ, คาร์บอนเครดิต (ภาคป่าไม้) กับเศรษฐกิจสีเขียว, ก้าวต่อไปของวิชาการป่าไม้ไทยและการจัดเวทีนิสิต นักศึกษา (Student Forum) เรื่อง​ การลดโลกร้อน : ไม้ VS วัสดุทดแทนไม้ พร้อมกับเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคนิทรรศการนำเสนอผลงานและภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้” นายบรรณรักษ์ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *