Day: 12/08/2023

ประชาสัมพันธ์

จากเขาหัวโล้น…สู่ป่าสมบูรณ์ด้วยชนเผ่าพิทักษ์ป่าแห่งลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม

“ป่าไม้” กับ “กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง” (ชาวไทยภูเขา) เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านาน ไม่เว้นแม้แต่บริเวณ “ห้วยเมืองงาม” พื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นลุ่มน้ำสาขาของลำน้ำแม่กก ตั้งอยู่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยความสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีตทำให้กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็น ชาวเขาเผ่าลีซอ อาข่า มูเซอ ไทใหญ่ ฯลฯ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำที่อยู่อาศัยและทำเรือกสวนไร่นา

Read More