Sunday, June 16, 2024
Latest:

Day: 19/09/2023

CSR

ก.พาณิชย์ ฟุ้งโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 สำเร็จเกินคาด

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 ปั้น Gen Z รุ่นใหม่ได้เกินเป้าหมาย รวม 23,800 ราย พร้อมจัดพิธีสรุปผลและมอบรางวัล Gen Z

Read More