ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next generation sequencing และ Bioinformatics”

          หมวดวิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next generation sequencing และ Bioinformatics” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีวเคมี 4/1-501 อาคาร 4/1 (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ email:  thanet.s@rsu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *