ประชาสัมพันธ์

อพท.ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์”

อพท.ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์”องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท.เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาผ่านระบบออนไลน์ในกิจกรรม “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(ThailandCreative Cities Network 2021)” โดยจะมีขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ซึ่ง อพท.ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงาน หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่  “การก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” “เส้นทางสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก”และ “บทบาทของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมือง และเมืองที่มีศักยภาพสู่เมืองสร้างสรรค์ในอนาคตของไทย” รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจากประเทศเกาหลีและประเทศอังกฤษการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ในการเสวนาจะเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาพื้นที่นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ในเรื่องเมืองสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองในหลายมิติ และจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผสมผสานเข้ากับทุนทรัพยากรบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการรังสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบที่รวมกันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่มีความโดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมได้อย่างมีคุณภาพก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ต่อชุมชนในพื้นที่รวมถึงเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองเป้าหมายของไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในลักษณะออนไลน์ได้ที่https://forms.gle/R7DcAW9EfrEfC56r6  หรือ สแกน QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *