ประชาสัมพันธ์

นิติศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ สภาผู้บริโภค จัดเวทีเสวนา “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล”

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเวทีเสวนา “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ “ปัญหาผู้บริโภคจาก Platform Digital” โดย คุณโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค “สัญญาออนไลน์” โดย อาจารย์ ดร.กฤษดา แสงเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “สุขภาพ Onli(n)e” โดย พันตรีหญิง ดร.สุวีณา เบาะเปลี่ยน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “โฆษณาออนไลน์ : ภัยของแม่เเละเด็กในยุคดิทัล” โดย ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ “เทคโนโลยีกับการคุ้มครองผู้บริโภค” โดย ผศ.ดร. ปกป้อง ส่องเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นในวันพฤหัสดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *