การศึกษา-ไอที

อธิการบดี ม.รังสิต ชูวิสัยทัศน์

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ชูวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย เน้นให้ความสำคัญเเละมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกายภาพ จิตใจ และพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อนักศึกษาที่เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ภายในงานประชุมบุคลากรประจำปี 2567 และในโอกาส 40 ปีมหาวิทยารังสิต ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต

            ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า แนวทางนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้นั้น ให้ความสำคัญกับนักศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุ่งมั่นพัฒนาด้านต่างๆแบ่งเป็นด้านของพื้นที่การเรียนรู้ ที่เตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานได้อย่างมืออาชีพ ตามแบบฉบับ Practical University รวมทั้งเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรก็ต้องเป็น Smart Organization เพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกัน และสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ นักศึกษา เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงด้านกายภาพ เมื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ เป็นมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง เรื่องของความปลอดภัยของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดตั้ง สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต (ตร.ม.) ขึ้น ซึ่งเป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อดูแลป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งผู้ปกครองรู้สึกอุ่นใจถึงความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือด้านจิตใจ  ซึ่งปัจจัยรอบข้างในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความเครียด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ มลภาวะ ส่งผลให้เกิดสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคง มหาวิทยาลัยเล็งเห็นและมุ่งมั่นพัฒนา ในการช่วยฟื้นฟูจิตใจของนักศึกษามาโดยตลอด และต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินแผนการสร้าง RSU Clinic ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร เพื่อฟื้นฟูจิตใจให้มั่นคงต่อการดำรงชีวิต ให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยในใจนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *