Sunday, June 16, 2024
Latest:
ท่องเที่ยว

‘ช็อป ชิม แชะ’ ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โครงการต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช ยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้ของชุนชน จ.ปทุมธานี

6 สถานที่ เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โครงการต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช (ซ็อป ชิม แชะ) การยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้ของชุนชน ในจังหวัดปทุมธานี งานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช ชวนนักปั่นกว่า 100 ชีวิต รวมปั่นจักรยานนำทีมปั่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เผยว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ซึ่ง จ.ปทุมธานีเป็นพื้นที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว มีรูปแบบทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยวิถีชีวิตของผู้คนจะดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวภายในเมืองและชนบทรูปแบบหนึ่ง มีข้อดีคือการจัดบริการทำได้ง่าย ใช้พื้นที่ในการสัญจรไม่มาก เป็นการเดินทางที่ไม่ก่อมลภาวะใด ๆ ทั้งในเรื่องของเสีย ฝุ่นควัน และอากาศเป็นพิษ รวมทั้งเป็นการประหยัดพลังงาน และยังเป็นเสมือนการออกกำลังกายไปในตัว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช (ช็อป ชิม แชะ) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้ของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับเส้นทางการปั่นโครงการต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช เริ่มออกตัวที่ลานบัวเหล็ก มทร.ธัญบุรี ปั่นไปตามสถานที่ 6 แห่ง ได้แก่ สถานที่ 1 พิพิธภัณฑ์บัว ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมสายพันธุ์บัวกว่า 100 สายพันธุ์ สถานที่ 2 อดุลย์ฟาร์มเห็ด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด สถานที่ 3 วัดปัญญานันทาราม เจดีย์พุทธคยาจำลอง ถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย และภายในห้องใต้ฐานเจดีย์มีภาพสามมิติ ปริศนาธรรม ให้ได้ถ่ายรูป สถานที่ 4 สวนพอสุข ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ สัมผัสความเป็นธรรมชาติมีหลากโซนให้ได้เดินเล่นเที่ยวชม รายล้อมไปด้วยต้นไผ่ที่ให้ความร่มรื่น สถานที่ 5 coffee boy ค่าเฟ่ชื่อดังย่านคลอง 6 แนวขวัญเรียม สะท้อนวิถีความเป็นไทย ไว้ให้ทุกคนถ่ายรูปหลากหลายมุม และ สถานที่ 6 บ้านสวนวันเพ็ญ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลคลองหก จำหน่ายผักออแกนิค ปลานิลแดดเดียวแปรรูป กระเป๋าสานของกลุ่มแม่บ้านชุมชน 

“โครงการต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช (ซ็อป ชิม แชะ) ศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยจักรยาน สร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวโดยจักรยาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางในการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการยั่งยืนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *