ประชาสัมพันธ์

แถลงข่าว งาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022”

              ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (ที่ห้าจากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ คุณนิศากร จึงเจริญธรรม (ที่สามจากซ้าย) ที่ปรึกษา สกสว. พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานรวม 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย สป.อว. สอวช. วช. บพข. บพท. บพค. สนช. สวก. สวรส. ศลช. สวทช. ทปอ. อย. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วม งานแถลงข่าว “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022”  ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญช่วยปลดล็อกความเป็นเจ้าของและผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดการต่อยอด และการใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดในทุกๆ ด้าน ณ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาวน์   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *