ประชาสัมพันธ์

ชาวร่องเคาะ ลำปาง” สุดเจ๋ง ฝ่าด่านหินงดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขภาพดี เซฟเงินในกระเป๋ากว่า 2 ล้านบาท

        ที่โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสถาบันแสนผญ๋า และองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จัดพิธีออกพรรษาลาเหล้า พร้อมมอบเกียรติบัตร คนหัวใจหิน (งดเหล้าครบพรรษา) จำนวน 1,339 คน และยกย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต) จำนวน 19 คน โดยมี นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธี และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้านในตำบลร่องเคาะเป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ตำบลร่องเคาะเป็น 1 ใน 24 ชุมชน พื้นที่แหล่งเรียนรู้ ชุมชนคนสู้เหล้า ของภาคเหนือตอนบน

นายกฤษณพงศ์ มีลาภ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รักษาราชการแทนปลัดอบต.ร่องเคาะ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ร่องเคาะ ในนามของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรีไม่มีการควบคุมก็จะทำให้ประชาชนขาดสติในการดำรงชีวิต เป็นสาเหตุของการอุบัติเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิตบนท้องถนน และความรุนแรง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้น โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่สัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน สังคมลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น การแสดงออก การเคารพนับถือผู้ใหญ่ลดลง ความเห็นอกเห็นใจลดลง สังคมแบบพึ่งพาอาศัยกันลดลง จนอาจจะหายไปจากสังคมไทยในอนาคต กลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ ทั้งนี้ อบต.ร่องเคาะ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า ลด ละ เลิกบุหรี่/สูบบุหรี่ตำบลร่องเคาะขึ้น และขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง

นายพล ทารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ที่ปรึกษาชมรมคนหัวใจเพชร และประธานแหล่งเรียนรู้ ชุมชนคนสู้เหล้า กล่าวว่า เราได้เชิญชวนประชาชนในตำบลมาร่วมปฏิญาณและปวารณาตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,418 ราย ระหว่างนี้มีการติดตาม เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจากการประเมินหลังจบโครงการมีผู้ผ่านการประเมิน 1,339 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.42 และมีผู้ที่เลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต 19 คน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 625 บาทต่อคนต่อเดือน รวมแล้วในตำบลร่องเคาะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการงดดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 3 เดือนสูงถึง 2,546,250 บาท อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จดังกล่าวนอกจากตัวผู้บริโภคแล้ว ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีของผู้มีส่วนในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อจูงใจให้คนลดการดื่ม เช่น ร้านค้า 17 แห่งงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานบุญต่างงดเลี้ยงเครื่องดื่มมึนเมา เป็นต้น

ด้าน นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตำบลร่องเคาะถือเป็นต้นแบบการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะของคนในตำบลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้นอกจากช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย ทั้งหมดเกิดจากความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน เทศบาล รพ.สต. คณะครู และพระสงฆ์ และคนในชุมชน ตามแนวทางบ้านวัดโรงเรียนในการประสานพลังสร้างสรรค์สังคมในตำบล ในการแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ ที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติทั้งเศรษฐกิจ และสังคม  จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีจิตใจมั่นคง แน่วแน่จนสามารถงดการดื่มเหล้าและลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จนผ่านการประเมินตามเป้าหมาย

ขณะที่ พ่อหนานชาญ อุทธิยะ สถาบันแสนผญ๋า กล่าวว่า จากการหารือและถอดบทเรียนของทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมีการขยายโครงการดังกล่าวในหลายพื้นที่ และขยายผลไปถึงงานบุญ ประเพรีต่างๆ เพราะโครงการนี้ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดอุบัติเหตุ แต่ต้องมีการปรับปรุง แก้ไขอุปสรรคที่ทำให้ผู้ร่วมโครงการบางส่วนทำได้ไม่ตามเป้าหมาย ได้แก่ มีงานเลี้ยง ดื่มหลังเสร็จงานทำนาทำไร่ เพื่อนชวนลืมตัว และใจไม่แข็งพอ เป็นต้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *