Sunday, June 16, 2024
Latest:
การศึกษา-ไอที

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี   โดยผู้ที่ประสงค์จะเสนอตัวเพื่อรับการพิจารณาสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว รายละเอียด คุณสมบัติ และคุณลักษณะตามข้อ ก. เป็นเอกสารลับ ไปยังเลขานุการกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2  เลขที่ 222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.wu.ac.th หรือติดต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย)  โทร. 09 6453 9565, 0 7567 3821, 0 7567 3817  โทรสาร 0 7567 3846  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *