Day: 25/04/2024

การศึกษา-ไอที

สจล. แสดงวิสัยทัศน์ ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2  ชู ค่านิยมองค์กร “FIGHT”  ขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก

อธิการบดี รองอธิการบดี ผอ.หน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2 ถึงแนวนโยบายการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น The World Master of Innovation หรือ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก”

Read More
การศึกษา-ไอที

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) กระทรวงศึกษาธิการจีน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองวันภาษาจีนโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนไทย และยังเป็นการสานสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านศาสตร์ และศิลป์ อาทิ

Read More
การศึกษา-ไอที

นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดกิจกรรมการแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน

               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมนักศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน จัดกิจกรรม การแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 บูธ 14 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเปิดประสบการณ์การสร้างธุรกิจเพื่อต่อยอดในอนาคต ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ โรบินสัน

Read More
การศึกษา-ไอที

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) โดยเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นการเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียน สามารถฝึกปฏิบัติในหน่วยงานของนักศึกษา  จำนวน 36 หน่วยกิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียน สามารถสำเร็จการศึกษาใน 2 ถึง

Read More