การศึกษา-ไอที

ม.วลัยลักษณ์ ปรับโฉมหมวดวิชา GenEd เพิ่มรายวิชาภาษาจีนเป็นอีกทางเลือกให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมปรับโฉมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(GenEd) เพิ่มรายวิชาภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้แก่นักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 24 เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำกับสถานประกอบการของประเทศจีน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการพัฒนาของประเทศจีนจากการคาดการณ์ของ IMF เชื่อว่าในปี 2028 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน จะโตเป็นอันดับ 1 ของโลก และจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านอวกาศ การพัฒนาด้านเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาทางด้าน 5G และด้วยความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทางเลือกให้แก่นักศึกษาที่สนใจภาษาจีน สามารถเลือกเรียนภาษาจีนแทนภาษาอังกฤษได้โดยการเปิดแทร็คภาษาจีนขึ้น เพื่อเพิ่มสร้างโอกาสในการไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการได้งานทำกับบริษัทของจีนได้ง่ายขึ้นด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ปกตินักศึกษาของม.วลัยลักษณ์จะเรียนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวนทั้งหมด 16 หน่วยกิต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้เรียนอย่างเต็มที่กับอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติเพื่อให้ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ แต่ในปีการศึกษา 2564 นี้ นักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 24 จะเป็นรุ่นแรกที่สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเรียนตามรูปแบบเดิม หรือเลือกเรียนในรูปแบบใหม่ คือ เรียนภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต และเรียนภาษาจีน 12 หน่วยกิต ซึ่งจำนวนดังกล่าวถือนักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาจีนได้ถึง 800-100 ตัวเทียบเท่ากับระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 และสามารถใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนักศึกษาใหม่จะเริ่มเลือกเรียนภาษาจีนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2564 เป็นต้นไป

“ต่อไปประเทศจีนจะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น หากบัณฑิตของเราสามารถพูดภาษาจีนได้ ก็จะเพิ่มโอกาสการทำงานบริษัทจีนและเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาที่เลือกเรียนในแทร็คใหม่นี้ก็จะสามารถไปฝึกงานกับบริษัทจีน หรือไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับประเทศจีน ถือเป็นโอกาสเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักศึกษาของเรา”  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *