การศึกษา-ไอที

ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSU Speech Contest 2024 

          วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมด้วย วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรม RSU Speech Contest 2024: Let’s go green for our future เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะ ความคิด และการพูด ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ปวริศร ซ่อมศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและบริการทางภาษา และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมฟังและเป็นกรรมการตัดสิน  ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *