ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ ไบโอแอ็กซ์เซล รุกโครงการนำร่อง“ปทุมธานีจังหวัดสะอาด” เปิดโรงงานแปรรูปเศษอาหารและผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ภายใน 24 ชม.

เทศบาลนครรังสิต โดย พลตํารวจโท คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแปรรูปเศษอาหารและผักตบชวา ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน โดยมี นายกฤตวัฒน์ เลื่อนราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด และ รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งร่วมในงานพิธีเปิด ครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบโครงการแรกของประเทศไทย

ร้อยตรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจาง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดเผยว่า “ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดปทุมธานี  มีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 1,714 ตันต่อวัน โดยมีขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ประมาณ 150-170 ตันต่อวัน ซึ่งมีขยะอินทรีย์ มากถึงร้อยละ 55  และได้ใช้วิธีจัดการปัญหาขยะอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เช่น นำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์โดยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักและผลิตแก๊สชีวภาพ แต่ยังคงกำจัดปริมาณขยะไม่ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างสะสม อันเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดแหล่งน้ำเสีย กระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลนครรังสิต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ปทุมธานีจังหวัดสะอาด” มีวัตถุประสงค์ที่จัดการขยะอินทรีย์ให้ประสบผลสําเร็จ กลายเป็นชุมชน (Zero Waste) นำร่องด้วยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง อีกทั้ง จับมือร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย  รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด เปิดโรงงานแปรรูปเศษอาหารและผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ภายใน 24 ชม. ด้วยกระบวนการในการกําจัดที่รวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ตกค้างสะสม เพื่อเป็นต้นแบบโครงการแรกของประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.bioaxelth.com 

สำหรับ โครงการ “ปทุมธานีจังหวัดสะอาด” เป็นการจับมือกันระหว่าง เทศบาลนครรังสิต กับ ภาคเอกชน จัดตั้งโรงงานแปรรูปเศษอาหารและผักตบชวา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและการดำเนินงานทั้งหมดจาก บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด ซึ่งจะนำเทคโนโลยีที่ร่วมคิดค้น ร่วมกับ รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนได้นวัตกรรมในการแปรรูปเศษอาหารและเศษวัชพืช เช่น ผักตบชวา ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ภายใน 24 ชม. ทั้งนี้ เทศบาลนครรังสิตได้นำมาผสมผสานกัน และเกิดเป็นโรงงานต้นแบบที่ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการแปรรูปเศษอาหารและผักตบชวา นับเป็นผลงานการคิดค้นโดยคนไทย สามารถกำจัดขยะเศษอาหารและวัชพืชได้ถึงวันละ 20 ตันต่อวัน ทั้งยังได้ผลิตผลเป็นปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเทศบาลนครรังสิต ได้มีการส่งมอบแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน โดยทางเทศบาลนครรังสิต คาดว่าจะสามารถจัดการปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน และจะเป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *