ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมฟังสัมมนา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่วมรับฟังสัมนา “CE Innovation Policy Forum : กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ” ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และองค์กร Thai SCP Network ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรือ Sustainable ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการนำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ลงทะเบียนผ่าน Google form Link : https://forms.gle/A1W6HhRQbASP6iWi9 และสามารถร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมที่Link: https://forms.gle/RV9MAxgGwAa2bEqe9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *