Saturday, June 15, 2024
Latest:
การศึกษา-ไอที

มทร.ธัญบุรี ลงนามสัญญางานวิจัยร่วมอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและนักวิจัย รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ร่วมวิจัย ร่วมลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัทอาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัยทั้งหมดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาพอลิเมอร์สำหรับเคลือบวัสดุการแพทย์ เฟสที่ 2” หลังจากโครงการวิจัยในเฟสที่ 1 ประสบผลสำเร็จและอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *